قبل از "قضاوت" این را در نظر بگیرید که "زاویه دید" شما با دیگران متفاوت است.
رکوردی ثبت نشده است.

فعالیت روستا

مطلبی ثبت نشده است.
مطلبی ثبت نشده است.

نظرسنجی

عملکرد دهیاری بلم جرک را در مقایسه با دهیاری های همجوار چگونه دیده اید؟

ویدیو

ویدیویی ثبت نشده است.

آب و هوا

موقیت جغرافیایی